Oferta educativa


Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

   Gestió forestal i del medi natural (concertat)
   Gestió forestal i del medi natural (concertat)

DESCRIPCIÓ Aquests ensenyaments consisteixen en programar, organitzar, supervisar i realitzar, en el seu cas, els treballs al bosc i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant, les persones per a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental d’acord amb la legislació vigent. CONTINGUT/ASSIGNATURES Botànica agronòmica, fitopatologia, topografia agrària, maquinària i instal•lacions agroforestals, tècniques d’educació ambiental, gestió dels aprofitaments del medi forestal, gestió i organització del viver forestal, gestió cinegética, gestió de la pesca continental, gestió de boscos, gestió de la conservació del medi natural, defensa contra incendis forestals, projecte de gestió forestal i conservació del medi, formació i orientació laboral, empresa i iniciativa emprenedora i formació en centres de treball. DURADA 2 anys ACCÉS Batxillerat, antics COU i FP 2, prova d’accés i títol de tècnic o tècnica superior o especialista. SORTIDES PROFESSIONALS Coordinador o coordinadora d'unitats de prevenció i d'extinció d'incendis forestals; encarregat o encarregada d'empreses que facin tasques de lluita contra plagues i malalties forestals; pràctic o pràctica en treballs de topografia; encarregat o encarregada o capatàs o capatassa forestal; encarregat o encarregada de vivers, en general; encarregat o encarregada de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles; encarregat o encarregada de treballs d'adequació de l'hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques; treballador especialitzat o treballadora especialitzada en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores; gestor cinegètic o gestora cinegètica; coordinador o coordinadora de feines de vigilància rural; encarregat o encarregada d’empreses de turisme cinegètic i piscícola; agent forestal o similar i guarda d’espais naturals.

   Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries
   Gestió i Organització d'Empreses Agropecuàries

DESCRIPCIÓ Capacitat per gestionar una empresa agropecuària, programar i organitzar els recursos materials i humans disponibles i els treballs necessaris per assolir els objectius d'una producció econòmicament rendible i de qualitat i protecció del medi natural. CONTINGUT/ASSIGNATURES Organització i gestió d'una empresa agrària, producció agrícola, producció ramadera, mecanització i instal•lacions en una empresa agraria, fitopatologia, gestió i organització de la producció de plantes, relacions en l'àmbit de treball, formació i orientació laboral, formació en centres de treball i síntesi. DURADA 2 anys ACCÉS Batxillerat, antics COU i FP 2, prova d’accés i títol de tècnic o tècnica superior o especialista. SORTIDES PROFESSIONALS Gerent d’una explotació agrària; encarregat o encarregada de màquines i d’equips agrícoles; cap de magatzem de productes agrícoles; aplicador o aplicadora de fitosanitaris i gerent de cooperatives de producció de societats agràries de transformació.