Oferta educativa


Cicles Formatius de Grau Superior (CFGS)

   Gestió forestal i del medi natural (concertat)
   Gestió forestal i del medi natural (concertat)

DESCRIPCIÓ

Aquests ensenyaments consisteixen en programar, organitzar, supervisar i realitzar, en el seu cas, els treballs al bosc i en vivers, controlant i protegint el medi natural i capacitant, les persones per a la conservació i millora ambiental, aplicant els plans de qualitat de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental d’acord amb la legislació vigent.

CONTINGUT/ASSIGNATURES

Botànica agronòmica, fitopatologia, topografia agrària, maquinària i instal·lacions agroforestals, tècniques d’educació ambiental, gestió dels aprofitaments del medi forestal, gestió i organització del viver forestal, gestió cinegética, gestió de la pesca continental, gestió de boscos, gestió de la conservació del medi natural, defensa contra incendis forestals, projecte de gestió forestal i conservació del medi, formació i orientació laboral, empresa i iniciativa emprenedora i formació en centres de treball.

DURADA

2 anys

ACCÉS

Batxillerat, antics COU i FP 2, prova d’accés i títol de tècnic o tècnica superior o especialista, haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior CAS d’acord amb l’opció cursada, haver superat la prova la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o tenir qualsevol titulació universitària.

SORTIDES PROFESSIONALS

Coordinador o coordinadora d'unitats de prevenció i d'extinció d'incendis forestals; encarregat o encarregada d'empreses que facin tasques de lluita contra plagues i malalties forestals; pràctic o pràctica en treballs de topografia; encarregat o encarregada o capatàs o capatassa forestal; encarregat o encarregada de vivers, en general; encarregat o encarregada de repoblacions cinegètiques, piscícoles i astacícoles; encarregat o encarregada de treballs d'adequació de l'hàbitat aqüícola continental i de les espècies cinegètiques; treballador especialitzat o treballadora especialitzada en activitats de control legal de depredadors o espècies invasores; gestor cinegètic o gestora cinegètica; coordinador o coordinadora de feines de vigilància rural; encarregat o encarregada d’empreses de turisme cinegètic i piscícola; agent forestal o similar i guarda d’espais naturals.

   Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal
   Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal

DESCRIPCIÓ

Consisteix a gestionar la producció ramadera i realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, programant i organitzant els recursos materials i humans disponibles, i aplicant els plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental, d'acord amb la legislació vigent

CONTINGUT/ASSIGNATURES

• Organització i control de la reproducció i cria (231 hores)
• Gestió de la producció animal (231 hores)
• Gestió de la recria de cavalls (132 hores)
• Organització i supervisió de la doma i maneig d’èquids (198 hores)
• Maquinària i instal·lacions ramaderes (132 hores)
• Sanejament ramader (132 hores)
• Assistència a l’atenció veterinària (132 hores)
• Bioseguretat (132 hores)
• Gestió de centres veterinaris (66 hores)
• Projecte de ramaderia i assistència en sanitat animal (66 hores)
• Formació i orientació laboral (99 hores)
• Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
• Formació en centres de treball (383 hores)

DURADA

2.000 hores

ACCÉS

Batxillerat, antics COU i FP 2, prova d’accés i títol de tècnic o tècnica superior o especialista, haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior CAS d’acord amb l’opció cursada, haver superat la prova la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o tenir qualsevol titulació universitària.

SORTIDES PROFESSIONALS

Accés a qualsevol estudi universitari oficial o de grau o al món laboral com a:
• Encarregat o encarregada d'explotació ramadera, en general
• Responsable de la producció en cooperatives, en societats agràries de transformació o d'altres associacions de ramaders
• Responsable de la producció en explotacions o empreses ramaderes
• Responsable en empreses de serveis relacionats amb la producció ramadera
• Responsable d'inseminació artificial en explotacions ramaderes o en centres de recollida de semen
• Encarregat o encarregada de màquines i equips ramaders
• Responsable i gestor o gestora de ramaderies equines
• Assessor o assessora i supervisor o supervisora per a la planificació, muntatge i funcionament d'empreses i entitats associades a esdeveniments, espectacles, demostracions eqüestres, activitats recreatives, esportives i terapèutiques (hipoteràpia)
• Responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en centres d'ensinistrament, doma i entrenament de bestiar equí
• Responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en escoles i clubs d'equitació
• Responsable del maneig, de les cures i de l'administració de teràpies en centres de pupil•latge, descans i recuperació de bestiar equí
• Integrant en comissions de valoració, selecció i compra de bestiar equí
• Responsable d'empreses de servei relacionades amb el sector equí
• Ajudant o ajudanta de veterinària en facultats i centres d'investigació animal
• Visitador o visitadora de productes de veterinària
• Ajudant o ajudanta de veterinària en equips veterinaris especialitzats en animals de granja i producció
• Ajudant o ajudanta de veterinària en explotacions ramaderes
• Ajudant o ajudanta de veterinària en agrupacions de defensa sanitària
• Ajudant o ajudanta de veterinària en associacions de productors
• Ajudant o ajudanta de veterinària en empreses del sector agroalimentari i d’empreses de serveis a la ramaderia

   Paisatgisme i medi rural - Inici curs 2016/17
   Paisatgisme i medi rural - Inici curs 2016/17

DESCRIPCIÓ

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes de jardins i zones verdes i gestionar la producció de plantes i la producció agrícola, mitjançant la supervisió de les tasques, la programació i l'organització dels recursos materials i humans disponibles aplicant criteris de rendibilitat econòmica i complint amb la normativa ambiental, de producció ecològica, producció en viver, control de qualitat, seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

CONTINGUT/ASSIGNATURES

• Botànica agronòmica (99 hores)
• Gestió i organització del viver (198 hores)
• Fitopatologia (99 hores)
• Topografia agrària (99 hores)
• Maquinària i instal·lacions agroforestals (165 hores)
• Planificació de cultius (165 hores)
• Gestió de cultius (165 hores)
• Disseny de jardins i restauració del paisatge (198 hores)
• Conservació de jardins i gespes esportives (198 hores)
• Projecte de paisatgisme i medi rural (66 hores)
• Formació i orientació laboral (99 hores)
• Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
• Formació en centres de treball (383 hores)

DURADA

2.000 hores

ACCÉS

Batxillerat, antics COU i FP 2, prova d’accés i títol de tècnic o tècnica superior o especialista, haver superat el curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau superior CAS d’acord amb l’opció cursada, haver superat la prova la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys o tenir qualsevol titulació universitària.

SORTIDES PROFESSIONALS

Accés a qualsevol estudi universitari oficial o de grau o al món laboral com a:
• Tècnic o tècnica en jardineria
• Dissenyador o dissenyadora de zones enjardinades que no requereixin la redacció d'un projecte
• Encarregat o encarregada de la instal·lació de parcs, jardins i àrees recreatives urbanes i periurbanes
• Encarregat o encarregada del manteniment, conservació i restauració de jardins i parcs (àrees recreatives urbanes i periurbanes i medi natural)
• Treballador o treballadora per compte propi en empresa de jardineria i restauració del paisatge
• Encarregat o encarregada d'obres de jardineria i restauració del paisatge
• Encarregat o encarregada de podes i operacions de cirurgia arbòria
• Encarregat o encarregada o capatàs agrícola
• Gestor o gestora de producció agrícola (convencional o ecològica)
• Responsable de magatzem agrícola
• Responsable d'equips de tractaments terrestres
• Encarregat o encarregada o capatàs agrícola d'horts, planters i jardins
• Encarregat o encarregada de planters en general, convencionals o ecològics
• Encarregat o encarregada de reproducció de plantes en viver
• Encarregat o encarregada de cultiu de plantes en viver
• Encarregat o encarregada de collita de llavors i fruits d'altura
• Encarregat o encarregada de producció de llavors i pans d'herba
• Encarregat o encarregada de magatzem d'expedicions de plantes, pans d'herba i/o llavors